Log RedeRechtRust B.V.
Scheiding

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonenEen scheiding brengt meestal een periode van onzekerheid en gemengde emoties met zich mee. Voor alle betrokkenen worden de grenzen verlegd en er dient een groot aantal zaken op uiteenlopend gebied geregeld te worden. U staat er niet alleen voor. In deze roerige periode zijn de Rede, het Recht en de Rust van cruciaal belang. Ik begeleid u in het scheidingsproces, zodat u de draad van uw leven weer kunt oppakken. (neem contact op)

Afbeelding kind en ouderschapsplan

Kinderen en ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen is wettelijk verplicht voorafgaand aan zowel een echtscheiding als een scheiding van ongehuwd samenwonende ouders.


Hierin moeten onder meer afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de minderjarige(n), de verdeling van de zorgtaken en de wijze waarop u elkaar informeert en consulteert over de ontwikkeling van uw kind. De hoogte van de door de ouders te betalen kinderalimentatie dient ook in het ouderschapsplan te worden vastgelegd.


Ik begeleid u in het opstellen van dit ouderschapsplan. Daarnaast bereken ik voor u de kinderalimentatie volgens de richtlijnen die de rechtbank hanteert. (neem contact op)

Partneralimentatie

Indien één van de partijen na de beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet voldoende inkomsten heeft voor zijn of haar levensonderhoud en deze in redelijkheid voorlopig niet kan verwerven, zullen we ook afspraken maken over de te betalen partneralimentatie. De partneralimentatie bereken ik voor u volgens de richtlijnen die de rechtbank hanteert.

Gemeenschap van goederen & huwelijkse voorwaarden

Indien u geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken bij de notaris toen u trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging, bent u volgens de wet ‘in gemeenschap van goederen’ getrouwd of als partners geregistreerd, indien dit huwelijk voor 1 januari 2018 is aangegaan. Dit betekent dat alle voor én tijdens het huwelijk verkregen goederen en schulden in de gemeenschap vallen en dus moeten worden verdeeld. Ieder krijgt de helft.


Uitzonderingen

Er gelden een paar uitzonderingen: schenkingen en erfenissen verkregen met een zogenaamde uitsluitingsclausule en verknochte goederen. Deze behoren tot het privévermogen van één van de echtgenoten en kunnen aanleiding geven tot vergoedingsrechten tussen echtgenoten. De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op de datum en tijdstip waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.


De beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 zijn echtgenoten van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd indien zij voorafgaand aan het  huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen. Wat de echtgenoten aan goederen en schulden hadden voor het huwelijk valt niet meer in de gemeenschap, tenzij deze reeds gemeenschappelijk waren bij het ontstaan van de gemeenschap, zoals een gemeenschappelijk woonhuis. Ook erfenissen en schenkingen vallen niet langer meer in de gemeenschap, tenzij de erflater/schenker een insluitingsclausule heeft opgelegd. Wanneer een echtgenoot tijdens het huwelijk met zijn kennis, vaardigheden en arbeid inspanningen pleegt ten behoeve van vermogen dat niet tot de gemeenschap behoort, moet het resultaat van deze inspanningen ten goede komen aan de gemeenschap. In dat geval ontstaat er een vergoedingsrecht ten gunste van de huwelijksgemeenschap. De omvang is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Heeft één van de echtgenoten dus voor het huwelijk al een BV, dan vallen de aandelen van die BV niet in de gemeenschap. De waarde toename vanaf het huwelijk ten gevolge van de arbeidsinspanningen van de onderneming dient echter te worden vergoed aan de gemeenschap. De grondgedachte achter deze regeling is dat de echtgenoten de vruchten van arbeidsinspanningen gedurende het huwelijk samen delen.


Afspraken

U kunt in het echtscheidingsconvenant afspraken maken over de wijze waarop de huwelijksgoederengemeenschap, danwel beperkte gemeenschap, wordt verdeeld en mogelijke vergoedingsrechten worden verrekend. Indien u wel huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft, moeten deze voorwaarden worden afgewikkeld. Er kan sprake zijn van een periodiek of een finaal verrekenbeding.


In de praktijk

Veel mensen zijn zich niet bewust van de afspraken die zij ooit bij de notaris hebben laten vastleggen en hebben daar ook niet naar geleefd. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer er met inkomen dat tussen partijen verrekend had moeten worden investeringen zijn gedaan in onroerend goed of een bedrijf.


Ik ben uw hulp bij het maken van de verrekeningsberekening die voortvloeit uit uw huwelijkse voorwaarden en het vastleggen van de afspraken daarover in een echtscheidingsconvenant.

Samenlevingsovereenkomst

Voor ongehuwd samenwonenden is – in tegenstelling tot het huwelijk en het geregistreerd partnerschap – wettelijk vrijwel niets geregeld. Samenwoners kiezen vaak op grond van pensioenreglementen, fiscale en erfrechtelijke bepalingen voor een, door de notaris opgestelde, samenlevingsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt niet alleen het samenwonen, maar ook de mogelijke scheiding.

Partneralimentatie

In de samenlevingsovereenkomst kunnen onder meer afspraken over partneralimentatie zijn opgenomen. Hierdoor wordt na het verbreken van de relatie de te betalen en ontvangen partneralimentatie op fiscale wijze gelijk behandeld als die van gewezen echtgenoten, in dat geval geregistreerde partners.

Eigen onderneming & DGA

Een echtscheiding is voor ondernemers extra ingewikkeld. Het kan zijn dat de waarde van het bedrijf verdeeld moet worden, maar hoe bereken je de waarde en hoe financier je een uitkoop? Ook de pensioenaanspraken die in eigen beheer zijn opgebouwd moeten worden verrekend. Hoe bereken je de draagkracht van een directeur groot aandeelhouder in verband met alimentatie? De zaken goed regelen is van cruciaal belang voor de betrokkenen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de onderneming ten onder gaat ten gevolge van de echtscheiding. Daar is niemand bij gebaat. Goede begeleiding is van levensbelang in het bedrijf.

Pensioen

De verdeling van het pensioen wordt nog wel eens vergeten bij een echtscheiding. Dat kan later voor veel problemen zorgen. Het is raadzaam u te laten informeren over de wettelijke regelingen. In de meeste gevallen is de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. Dit is op grond waarvan ieders ex-echtgenoot recht heeft op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. In onderling overleg kunnen beide partijen van deze wet afwijken en zoeken naar een oplossing op maat die het meeste aansluit bij uw situatie. Uiteraard sta ik u hier ook in bij.

Eigen advocaat

Wanneer het niet mogelijk, of niet wenselijk, is om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen, kunt u mij als uw eigen familierechtadvocaat inschakelen. (neem contact op)


De andere partij

Eerst zal ik bekijken wat voor u de gewenste situatie na de scheiding is. Vervolgens neem ik contact op met de advocaat van uw partner om te bezien of we tot overeenstemming kunnen komen over alle zaken die met uw scheiding verband houden. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, zal ik uw belangen maximaal behartigen en bijstaan in de gerechtelijke procedure die volgt.

Mediation

Bij mediation gaat u vanuit een toekomstgerichte overlegsituatie uit elkaar. Dit heeft op alle betrokken partijen een gunstige uitwerking. Het mediationtraject verloopt meestal veel sneller en bespaart aanzienlijk in de kosten.


De overeenkomst

Indien u en uw toekomstige ex-partner tot overeenstemming komen, stel ik een convenant voor u op. Hierin worden onder meer de gevolgen van de echtscheiding, zoals partneralimentatie, de verblijfplaats van de minderjarige kinderen, de zorgregeling voor de kinderen, de echtelijke woning en de verdeling van de huwelijkse boedel geregeld.


Burgerlijke stand

Na ondertekening hiervan kan ik namens u beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank indienen en zorgdragen voor inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.


Voordeel

Het voordeel van echtscheidingsbemiddeling is dat zaken veelal sneller kunnen worden afgewikkeld. U bespaart kosten en hoeft niet persoonlijk naar de Rechtbank te stappen.